Rekrutacja

Ogólne zasady przyjęcia do poszczególnych oddziałów.

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie

Nabór dziec na zajęcia  z zakresu Wczesnego Wspomagania i Rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzyżowie  odbywa się przez cały rok szkolny. Podstawą przyjęcia dziecka na zajęcia  jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jak również złożenie podania do naszej placówki o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat pod numerem telefonu (17) 2762 620.

Nabór dzieci do Przedszkola Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie odbywa się przez cały rok szkolny. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na etapie przedszkolnym z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym  lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. (upośledzenie umysłowe i inna niepełnosprawność).

Dodatkowych informacji udziela sekretariat pod numerem telefonu (17) 2762 620.

Nabór uczniów do Szkoły Podstawowej nr 3 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie odbywa się przez cały rok szkolny. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego  z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym  lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (upośledzenie umysłowe i inna niepełnosprawność). Ponadto uczeń naszej placówki może starać się o przyjęcie do internatu wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat pod numerem telefonu (17) 2762 620.

O przyjęcie do Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Strzyżowie  może ubiegać się osoba, która ukończyła gimnazjum i posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (upośledzenie umysłowe
i inna niepełnosprawność).

     Przyjęcie kandydatów następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Rekrutacja  polega na ocenie zasadności przyjęcia kandydata do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przez komisję, na podstawie następujących dokumentów:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe lub niepełnosprawności sprzężone
  • podanie do szkoły podpisane przez rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego kandydata

Kandydaci do Szkoły Przysposabiającej do Pracy mogą zgłaszać się również w trakcie trwania roku szkolnego.

    Przyjęcie do internatu odbywa się na podstawie uczestnictwa dziecka w jednym z oddziałów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie oraz Podania o przyjęcie do Internatu skierowane do dyrekcji. Na Podaniu wymagany jest podpis Rodziców lub Opiekunów dziecka.