RODO

Wzór klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO przetwarzanie na podstawie zgody
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuję, że:
Inspektorem ochrony danych jest Ewa Gawron, kontakt: na adres e-mail merit.inspektor.rodo@gmail.com,3. Celem przetwarzania danych jest:
-realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
– celów statutowych jednostki,
– promocji jednostki ,
– promocji czytelnictwa/nauki
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody lub przepisów obwiązującego prawa
Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w jednostce.
Ponadto informuję, że:
– Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
– Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
– Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie wyrażonej (dotyczy tylko danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody)
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
– Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż̇ przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
– Dane będą/nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

RODO: Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych