WWRD

Wczesne wspomaganie rozwoju Dziecka

Od września 2011r. rozpoczęto prowadzenie zajęć z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Jest to reakcja społeczności Ośrodka na potrzeby małych dzieci i ich rodziców. Celem pracy Zespołu jest kompleksowa pomoc małemu dziecku i jego rodzinie od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Każdemu dziecku zapewniamy indywidualne zajęcia ze specjalistami: psychologiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, fizjoterapeutą. Prowadzone są one w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdego dziecka. W chwili obecnej mamy już 40 małych podopiecznych.

Możemy pochwalić się  współpraca z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom
i rodzicom.

Grupowe zajęcia terapeutyczne

Od września 2015r. w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Małego Dziecka i Jego Rodziny rozpoczęliśmy w naszym Ośrodku cykl grupowych zajęć terapeutycznych prowadzonych z dziećmi i ich rodzicami. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu i trwają około półtorej godziny. Tematyka tych zajęć jest różnorodną uwzględnia terapie: ruchową, pedagogiczną, psychologiczna i logopedyczna. W trakcie tych spotkań rodzice maja możliwość obserwacji swoich dzieci podczas bezpośredniej pracy z nimi. Sami również włączają się w proces terapeutyczny, wykonując pod okiem terapeutów różne ćwiczenia ze swoimi dziećmi. Omawiane są z rodzicami możliwości, postępy ich dzieci, a także problemy dydaktyczno – wychowawcze. Rodzice zapoznawani są z przykładowymi ćwiczeniami, które mogą prowadzić ze swoim dzieckiem w domu. Z kolei dzieci dodatkowo uczą się nawiązywania poprawnych relacji rówieśniczych, współpracy w grupie. Zajęcia te maja na celu ujednolicenie oddziaływań terapeutycznych ze strony środowiska rodzinnego i Zespołu Wczesnego Wspomagania, co zapewnia większe i szybsze efekty pracy z dziećmi.Zespół Wczesnego Wspomagania

Podopieczni
Specjaliści
Zadowolenie

Specjaliści

Specjaliści pracujący z dziećmi dostosowują metody pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych i w tym celu opracowują Indywidualne Programy Terapeutyczne do pracy z dzieckiem i jego rodziną. Oprócz terapii dziecka nieodzownym elementem działań Zespołu Wczesnego Wspomagania jest wspieranie i współpraca z rodzicami przez służenie im pomocą, radą, prowadzeniem zajęć w ich obecności i z ich udziałem.