Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sosw-strzyzow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-28


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć, obrazów i filmów,
  • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytuły itp.),
  • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Beata Potwora, e-mail: sosw_strzyzow@wp.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2762620 lub pisząc na adres:

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie
ul. J.Patryna 11, 38-100 Strzyżów


Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu stron, które dotyczą żądania,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostepnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia  powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,  niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Na nie dotrzymanie terminu oraz na odmowę realizacji żądania można składać skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie
  • Adres: ul. J.Patryna 11, 38-100 Strzyżów
  • E-mail: sosw_strzyzow@wp.pl
  • Telefon: 172762620

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Dostępność architektoniczna

Przedszkole Specjalne nr 3, Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna, Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna, Oddziały Rewalidacyjno – Wychowawcze, świetlica, internat oraz zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju mieszczą się w budynku SOSW w Strzyżowie przy ul. dr. Józefa Patryna 11. Budynek jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Do głównego wejścia budynku prowadzą schody oraz pochylnia spełniająca wszystkie standardy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy balkoników. Do budynku można wejść z asystującym psem przewodnikiem. Budynek jest oznaczony i opisany, od frontu znajduje się podświetlony informacyjny pylon. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drzwi wejściowe posiadają mechaniczne blokowanie. Przed drzwiami zamontowany jest dzwonek, który ułatwia kontakt z pracownikami placówki. Od strony podwórza znajduje się winda osobowa z sygnalizacją świetlną, dźwiękową i głosową oraz z telefonem w razie awarii. Zakres windy obejmuje wszystkie poziomy budynku (oprócz piwnic). Wszystkie łazienki i toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma progów, szerokość wszystkich drzwi jest dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajdują się wizualne informacje na temat rozkładu pomieszczeń, nie ma oznaczeń głosowych, ani w alfabecie Braille’a.   Przed budynkiem znajdują się dwa oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Dodatkowe informację

Strona internetowa www.sosw-strzyzow.pl wyposażona jest w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury, mogą swobodnie poruszać się po stronie za pomocą klawisza TAB.  W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. Teksty umieszczane na stronie są redagowane w prostej zrozumiałej formie  oraz formatowane   w sposób zgodny z zasadami dostępności.  Strona jest wyposażona w mechanizmy znajdujące się w prawym górnym rogu strony głównej i  każdej podstrony ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: wyłącznie animacji i kolorów, ciemny kontrast, zwiększenie/zmniejszenie tekstu, czytelna czcionka, oznaczanie tytułów, oznaczanie linków, podkreślenie linków, możliwość głosowego odczytywania tekstu.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy: Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer: [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok, [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok.

Placówka zapewnia dostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Aby skorzystać z tej funkcji należy skontaktować się z organem nadzorującym tj.:

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie
Adres: ul. J.Patryna 11, 38-100 Strzyżów
E-mail: sosw_strzyzow@wp.pl
Telefon: 172762620