Oddziały

Struktura ośrodka

Oddziały znajdujące się w placówce

          Od września 2011r. rozpoczęto prowadzenie zajęć z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Jest to reakcja społeczności Ośrodka na potrzeby małych dzieci i ich rodziców. Celem pracy Zespołu jest kompleksowa pomoc małemu dziecku i jego rodzinie od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Każdemu dziecku zapewniamy indywidualne zajęcia ze specjalistami: psychologiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, fizjoterapeutą. Prowadzone są one w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdego dziecka. W chwili obecnej mamy już 40 małych podopiecznych.

          Specjaliści pracujący z dziećmi dostosowują metody pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych i w tym celu opracowują Indywidualne Programy Terapeutyczne do pracy z dzieckiem i jego rodziną. Oprócz terapii dziecka nieodzownym elementem działań Zespołu Wczesnego Wspomagania jest wspieranie i współpraca z rodzicami przez służenie im pomocą, radą, prowadzeniem zajęć w ich obecności i z ich udziałem.

Możemy pochwalić się  współpraca z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom
i rodzicom takimi jak:

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Strzyżowie
 • PCPR w Strzyżowie
 • ZOZ w Strzyżowie
 • Stowarzyszenie „Tak Życiu”
 • „Caritas”
 • Szkołami z terenu powiatu i terenu województwa Podkarpackiego
 • Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska
 • Zakładami pracy: CS „Roksana”, „Polsport”, Spółdzielnią „ ASPORD”, Spółdzielnia „Uniwersum” w Warszawie, Z. P. M. Pana Marka Leśniaka

Wskazówki dla rodziców aby dziecko mogło zostać objęte zajęciami wczesnego wspomagania:

 • rodzic powinien udać się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzyżowie i poprosić o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla swojego dziecka
 • wraz z opinią udać się do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Strzyżowie i złożyć podanie o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

         Grupowe zajęcia terapeutyczne

          Od września 2015r. w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Małego Dziecka i Jego Rodziny rozpoczęliśmy w naszym Ośrodku cykl grupowych zajęć terapeutycznych prowadzonych z dziećmi i ich rodzicami. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu i trwają około półtorej godziny. Tematyka tych zajęć jest różnorodną uwzględnia terapie: ruchową, pedagogiczną, psychologiczna i logopedyczna. W trakcie tych spotkań rodzice maja możliwość obserwacji swoich dzieci podczas bezpośredniej pracy z nimi. Sami również włączają się w proces terapeutyczny, wykonując pod okiem terapeutów różne ćwiczenia ze swoimi dziećmi. Omawiane są z rodzicami możliwości, postępy ich dzieci, a także problemy dydaktyczno – wychowawcze. Rodzice zapoznawani są z przykładowymi ćwiczeniami, które mogą prowadzić ze swoim dzieckiem w domu. Z kolei dzieci dodatkowo uczą się nawiązywania poprawnych relacji rówieśniczych, współpracy w grupie. Zajęcia te maja na celu ujednolicenie oddziaływań terapeutycznych ze strony środowiska rodzinnego i Zespołu Wczesnego Wspomagania, co zapewnia większe i szybsze efekty pracy z dziećmi.Zespół Wczesnego Wspomagania

          Przedszkole Specjalne funkcjonuje od 2004 roku. Uczęszczają do niego dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na etapie przedszkolnym. Dokument ten wydawany jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz mające niepełnosprawności sprzężone. Etap przedszkolny obejmuje dzieci w wieku od czwartego do ósmego roku życia. Umożliwiamy naszym najmłodszym wychowankom doświadczanie sukcesów edukacyjnych na miarę posiadanych możliwości poprzez:

 • poznawanie środowiska społecznego w obrębie rodziny i przedszkola z elementami wychowania patriotycznego,
 • poznawanie środowiska przyrodniczego,
 • rozwijanie samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych,
 • rozwijanie zainteresowań sztuką (muzyka, śpiew, taniec, formy plastyczne).

          Mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka oraz zdobywanie nowych wiadomości , stworzyliśmy warunki do rozwijania samodzielności i  aktywności poprzez ciekawe formy zajęć. Zwracamy szczególną uwagę na:

 • uczenie przez stymulację polisensoryczną,
 • wspólne czytanie bajek, opowiadań, wierszy,
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej poprzez zabawy wyrabiające zręczność i kontrolę motoryki( lepienie, wydzieranie, nawlekanie koralików),
 • rozwijanie zainteresowań muzyczno- wokalnych (śpiewanie rytmicznych piosenek, piosenki dźwiękonaśladowcze),
 • doskonalenie technik plastycznych( malowanie farbami, kredkami, ekspresja swobodna , stemplowanie ),
 • wzbogacanie czynnego słownika.

          Systematycznie prowadzimy zajęcia według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz zajęcia z wykorzystaniem Programów Aktywności M. i Ch. Knillów. Ponadto dzieci objęte są terapią logopedyczną, psychologiczną, gimnastyką korekcyjną , indywidualnymi zajęciami rewalidacyjnymi oraz uczestniczą w cotygodniowych zajęciach z rytmiki. Jesteśmy dumni z tego , iż nasze przedszkolaki rywalizują w corocznej Sportowej Olimpiadzie Przedszkoladzie. Impreza ta dostarcza naszym dzieciom wiele radości i wzmacnia wiarę we własne siły. Umożliwia również integrację z dziećmi pełnosprawnymi.

Zapewnia edukację uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym od 7 do 18 roku życia.

         I etap edukacji to nauczanie zintegrowane, które obejmuje klasy I-III. Uczniowie zdobywają i poszerzają umiejętności w zakresie: samoobsługi, uspołecznienia, komunikowania się oraz elementarnych technik szkolnych.

       II etap edukacji obejmuje nauczanie przedmiotów w klasach IV-VIII. Uczniowie doskonalą wiedzę w zakresie funkcjonowania w środowisku: muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego.

Liczba uczniów w klasach wynosi od 6 do 8. Każdy z wychowanków realizuje opracowany dla niego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Ponadto uczniowie objęci są różnymi zajęciami dodatkowymi, wspomagającymi ich wszechstronny rozwój tj.:

 • terapią logopedyczną;
 • terapia psychologiczna;
 • rewalidacją indywidualną;
 • gimnastyką korekcyjną;
 • zajęciami komputerowymi;
 • zajęciami na basenie;
 • rytmiką

Praca w klasach z dziećmi to również organizowanie i ich udział w wielu uroczystościach szkolnych, konkursach, wycieczkach. Gdzie również poszerzają i prezentują swoje umiejętności, zdobywają nagrody i dyplomy. Sprawia to dużo radości i satysfakcji, zarówno uczniom jak i nauczycielom.

          Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną przygotowuje  młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (w miarę ich możliwości rozwoju) i aktywnego życia. Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem  specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania, opisanych przez współczesne  nauki społeczno-pedagogiczne.
Kształcenie uczniów w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest dostosowane do potrzeb  edukacyjnych i możliwości  psychofizycznych  uczniów. Kształcenie obejmuje:

 • Kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywania nowych umiejętności.
 • Przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

          Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami na podstawie odrębnych przepisów.
W procesie kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi nauczyciele współpracują z rodzicami(prawnymi opiekunami) uczniów, ustalając kierunek oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych i konsultując z nimi sposoby rozwiązywania problemów ucznia respektujące wyznawane przez rodzinę wartości.
W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:

 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia kształtujące kreatywność, w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętności spędzania wolnego czasu.

           Ze względu na integralny,  całościowy charakter kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi podstawa programowa nie wyróżnia odrębnych celów, zadań ani treści nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

 • Indywidualne programy edukacyjne;
 • Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli;
 • Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, które opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania szkoły zapobiegające zjawisku przemocy, patologiom życia społecznego oraz wspierające promocję zdrowia i wychowanie dożycia w rodzinie, a także inne zagadnienia, ważne dla osoby dorosłej, niepełnosprawnej intelektualnie, które wynikają z potrzeb uczniów;
 • Program przysposobienia do pracy opracowany dla danego oddziału, który opisuje wszystkie działania szkoły przygotowującej ucznia do wykonywanej pracy

W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą szkoła zapewnia uczniowi zajęcia przysposobienia do pracy oraz – zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami – zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych i poza szkołą

Oddział rewalidacyjno-wychowawczy powstał w roku 2007/2008. We wrześniu 2011 roku powstał drugi oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy. 

Od początku istnienia klas staramy się stworzyć uczniom przyjazne środowisko,w którym czują się pewnie i bezpiecznie, nabywają nowe doświadczenia i umiejętności. Są akceptowani, kochani i szczęśliwi. Stymulujemy i wspieramy ich rozwój. Każde dziecko upośledzone umysłowo jest inne, ma inne możliwości i ograniczenia. My dorośli – nauczyciele, pedagodzy oraz terapeuci musimy przede wszystkim starać się zrozumieć świat dziecka, wnikliwie poznać specyfikę i tempo jego rozwoju. Celem nadrzędnym nauczania dziecka głęboko upośledzonego jest osiągnięcie przez niego optymalnego poziomu rozwoju, pozwalającego na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny dla niego i otoczenia. 

Zajęcia obejmują:

 • Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika.
 • Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika.
 • Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki , wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.
 • Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.
 • Rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu.
 • Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.
 • Naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

          Internat działający przy SOSW  obejmuje całodobową opieką mieszkających w nim wychowanków. Dzieci mają zapewnione komfortowe warunki życia oraz specjalistyczną pomoc wykształconej kadry nauczycieli i wychowawców. Korzystają z pięciu posiłków – dieta jest dostosowana do ich wieku i potrzeb.

          Wychowankowie internatu aktywnie spędzają czas na zajęciach popołudniowych . Biorą udział w różnych kołach zainteresowań:

 • kółko plastyczno – techniczne
 • kółko kulinarne
 • kółko czytelnicze
 • kółko krajoznawcze
 • kółko sportowe
 • kółko arteterapeutyczne