Struktura placówki

Struktura ośrodka

Placówka przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim. Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, a w szczególności wyposażenie go w stosowne do jego możliwości w takie umiejętności i wiadomości które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako osoby niezależnej, oraz aby:

mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób werbalnie i pozawerbalnie

zdobył maksymalna samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych

był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie decydowania o sobie

mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości